2009

ܣܘܪ̈ܓܕܐ ܡܫܚܠܦ̈ܐ
ܓܪܝܓܘܪܝܐ 2009
MMIX
ܐܪܡܢܝܐ 1458
ԹՎ ՌՆԾԸ
ܥܒܪܝܐ 5769 / 5770
ܐܝܓܘܦܛܝܐ 1725 / 1726
ܗܢܕܝܐ 5110 / 5111
ܨܝܢܝܐ 4705 / 4706
戊子 / 己丑
ܐܪܒ ܘܪܒܗ ܐܘܪܕܝܛܐ 2762
ܡܫܠܡܝܐ 1430 / 1431
ܦܪܣܝܐ 1387 / 1388

2009 ܗܘܬ ܫܢܬܐ ܡܛܠ ܣܘܪܓܕܐ ܡܫܝܚܝܐ܀


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne