Feed (Facebook)

Feed của Facebook, tên cũ là News Feed là một tính năng của mạng xã hội này. Web feed là hệ thống chính mà thông qua đó người dùng tiếp xúc với nội dung được đăng trên mạng. News Feed nhấn mạnh thông tin bao gồm các thay đổi hồ sơ, sự kiện sắp tới và sinh nhật, trong số các cập nhật khác. Sử dụng phương pháp độc quyền, Facebook chọn một số cập nhật để hiển thị cho người dùng mỗi lần họ truy cập vào nguồn cấp dữ liệu của họ, trong số trung bình 2.000 cập nhật họ có thể nhận được. Tính năng này đã được giới thiệu vào năm 2006 và được đổi tên thành "Feed" vào năm 2022.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne