Konsonant

I da artikulatorischn Phonetik is a Konsonant a Sprouchlaut, da wou mit leichta, halwata oda ganza Blockiring von n Vokaltrakt assagredt wiad. Beispill san es [p], wou lefzad (labial); es [t], wou zungspitzad (apikal); es [k], wou zungruggad (dorsal); es [h], wou ganz hint ban Stimmõsatz (glottal); es [f] u [s], wou duach a Hindanis streamad (frikativ) un es [m] u [n], wou duach d Nosn (nasal) assagredt wiad.

Wal d miglechn Lautt i d Sprouchn vill mejara han wej d Bouchstoom in n Alphabet, hom se d Leitn es Internazionala Phonetischa Alphabet (IPA) assadenkt, um an ejdaran Laut a oingas Zoichn zen gem. Aingle hod owa s Alphabet uaft wenga Lautt wej Konsonantna, dass ma Bochstomkombinaziona heanimmt, wej deitsch "ch" u "sch" oda Diakritika af d Zoichn setzt, wej d Hatschkala ban bejmischn "š" u "č", manchane Bouchstom hom owa aa vaschinane Assprochn, z. B. dass a "d" af deitsch in Aslaut wej a "t" asgsprochn wiad.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne