Fonologi

Fonologien mellom andre greiner av lingvistikken eller nivå i språkstrukturen.

Fonologi er den greina av den allmenne lingvistikken som utforskar lydsystem i einskildspråk og allmennspråklege drag ved slike system.[1] Fonologien må skiljast frå fonetikken, som er læra om språklydanes natur, produksjon og persepsjon, uavhengig av lydsystem i einskildspråk.

Mange fonologar dreg i tillegg inn eit funksjonelt perspektiv. Det er språklydane som gjer at vi skil teikna i eit språk frå kvarandre perseptuelt og som såleis utgjer grunnlaget for språket som kommunikasjonssystem. Menneska kan produsere og oppfatte mange ulike lydar, og språka i verda skil seg sterkt frå kvarandre med omsyn til kva lydar og lydlege skilnader som blir utnytta. Settet av språklydar som eit einskilt språk utnyttar, kan i stor grad karakteriserast som eit system, det vil seie ei «gruppe av mindre einingar som lagar ein samordna eller samverkande heilskap.»[2]

  1. Per Linell 1979. Psychological reality in phonology: a theoretical study. (Cambridge studies in linguistics 25) Cambridge: Cambridge university press.
  2. «system» i Nynorskordboka.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne