Literatura

Staré knihy na Oxfordské univerzitě

Literatura (z latinského littera, písmeno) neboli písemnictví, někdy také slovesnost, je v širším slova smyslu souhrn všech písemně zaznamenaných textů, v moderních definicích někdy včetně ústně tradovaných projevů (například ústní lidová slovesnost). Kromě umělecké literatury se k ní v tomto smyslu řadí také odborná literatura, náboženské spisy, autobiografická literatura, korespondence a další typy textů. V užším slova smyslu se literaturou obvykle myslí pouze umělecká literatura (krásná literatura, beletrie). Někdy může být vymezena ještě úžeji význačností nebo hodnotou jednotlivých děl, imaginativností či fikčností textů, popřípadě ozvláštňující funkcí použitého jazyka. Výpovědi předkládané v umělecké literatuře nejsou obvykle hodnoceny coby pravdivé nebo nepravdivé, nýbrž jako fikční. Umělecké literární dílo je zároveň vysoce komplexní a rozvětvené, s mnoha vrstvami, významy a vztahy a není možné ho jednoduše uchopit, popsat či redukovat.[1]

Literatura je výraznou součástí lidské kultury a civilizace. Má značný význam při konstituci lokálních (zejména národních) podob kultury a umožňuje šířit standardizovaný jazyk a vytvářet vědomí moderních jazykových a národních komunit.[2] Literatura je však zároveň kosmopolitním fenoménem a je možné ji chápat jako propojený celek – autoři literárních děl bývají ovlivněni také cizojazyčnými texty a mezi jednotlivými národními literaturami probíhá výměna vlivů a idejí.[3] Přestože značná část literatury oficiálně vychází tiskem, některá literární díla zůstávají v rukopisech, popřípadě jsou rozšiřována samizdatem nebo publikována na internetu. V minulosti byla literatura tradičně rozlišována na klasickou (kanonickou, uměleckou, kvalitní a hodnou pozornosti) a na populární (brakovou, nehodnotnou). V souvislosti s postmodernismem a novými přístupy a proudy v literární vědě bylo však toto rigidní rozdělení zpochybněno a upouští se od něj, přičemž také populární literatura se stává předmětem výzkumu.[4][5]

Literaturou se zabývá literární věda. Pod tu spadá literární teorie (zkoumá a popisuje obecné zákonitosti literatury jako uměleckého jevu), literární historie (zkoumá dějiny literatury) a literární kritika (zkoumá, hodnotí a třídí literární díla). Významnou disciplínou literární vědy je také literární komparatistika, někdy nazývaná pouze komparatistika či obecná a srovnávací literatura.

  1. WELLEK, René; WARREN, Austin. Teorie literatury. Olomouc: Votobia, 1996. 555 s. ISBN 978-80-7198-150-3. S. 25–37. 
  2. ANDERSON, Benedict Richard O’Gorman. Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008. 24 s. ISBN 978-80-246-1490-8. S. 59–62. 
  3. GUILLÉN, Claudio. Mezi jednotou a růzností: úvod do srovnávací literární vědy. Praha: Triáda, 2008. 453 s. ISBN 978-80-86138-88-6. S. 16–22. 
  4. RADWAY, Janice A. A Feeling for Books: The Book-of-the-Month Club, Literary Taste, and Middle-Class Desire. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1997. 448 s. ISBN 978-0-8078-6397-8. S. 8–9. 
  5. DAVID, Johnson. Introduction to part 1. In: JOHNSON, David. The Popular & the Canonical: Debating Twentieth-century Literature 1940-2000. London: Routledge, 2005. ISBN 978-0-415-35169-0. S. 4–6.

From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne