Nasalearring

Nasalearring (nasaal fokaal) is in fonologysk proses wêrby de n troch de noas útsprutsen wurdt. By de neikommende wurden falt de n wei en wurdt it fokaal nasalearre:

  • gâns --> n wurdt net útsprutsen en de â wurdt nasalearre.
  • oanstriid --> n wurdt net útsprutsen en de oa wurdt nasalearre.

Skaaimerken fan de nasalearring binne:

  1. Der is in gewoane fokaal + n + rûzer of l, r, j, w en u.
  2. De fokaal wurdt nasalearre
  3. De n ferdwynt
  4. De fokaal ferliest letteroan syn nasaliteit en wurdt soms rutsen.

Yn it fonetyske skrift wurdt de nasalearring mei in ~ boppe de oanbelangjende fokaal oanjûn.


From Wikipedia, the free encyclopedia · View on Wikipedia

Developed by Nelliwinne